DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

KRITÉRIA PRO DOUČOVÁNÍ
Cílem programu je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.

S pomocí níže uvedených kritérií lze snadno identifikovat žáky, pro které je program primárně určen – jsou ohroženi školním neúspěchem zejména v důsledku koronakrize (např. se jim nedostávalo dostatečné podpory v rodině, měli špatné materiální zázemí pro účast na výuce nebo mají speciální vzdělávací potřeby, které nemohly být naplňovány). Kritéria zaostřují na žáky, kterým je vhodné dlouhodoběji věnovat zvýšenou pozornost a podporovat je při dosahování úspěchů ve škole.

Pro zařazení žáka či žákyně do programu doučování je určující, zda naplňuje jedno nebo více z uvedených kritérií. Identifikaci provádí pedagog na základě svých podkladů a zkušeností.

Základní kritéria identifikují žáky ohrožené zásadním školním neúspěchem. Úsilí školy by mělo směřovat primárně k těmto dětem, a to i za využití externích spolupracovníků (místní lidské zdroje pro doučování, studenti VŠ včetně online doučování, místní nevládní organizace, učitelé v důchodu, pedagogové volného času apod.). Doplňková kritéria pak pomohou vytipovat žáky k dalšímu zařazení do programu v momentě, kdy klíčová kritéria identifikovala primární skupinu žáků, u nichž již doučování probíhá nebo proběhlo.

Základní kritéria:
• Žák s 20% a vyšší absencí ve školním roce 2020/21 a/nebo na podzim 2021 z celkového počtu hodin, který neplnil v odpovídající míře zadané úkoly při asynchronní výuce, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání (sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti)
• Žák, který se neúčastnil distanční výuky, a došlo u něj ke zhoršení výsledků vzdělávání
• Žák, který opakuje ročník nebo byl hodnocen stupněm „dostatečný“ na konci školního roku 2020/2021 a/nebo na konci 1. pololetí školního roku 2021/2022
• Žák se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterého došlo k pozastavení využívání podpory v době distanční výuky a protiepidemických opatření a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání
• Žák s odlišným mateřským jazykem, bez dostatečné podpory v rodině, která se odráží ve zhoršení výsledků vzdělávání
• Žák, jehož jeden nebo oba rodiče mají nejvýše základní vzdělání a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání
• Žák, s jehož zákonnými zástupci bylo obtížné komunikovat zejména v období distanční výuky, což se negativně projevilo ve zhoršení jeho výsledků vzdělávání

Doplňková kritéria:
• Žák z nízkopříjmové rodiny, např.:

  • příjemce podpory „Obědy pro děti“, či jiných evidovaných příspěvků v rámci školy
  • bez potřebného vybavení pro výuku (učební pomůcky, výtvarné potřeby, vybavení pro tělesnou výchovu)
  • neúčastní se opakovaně školních akcí kvůli finanční bariéře (výlety, akce aj.)

•Žák v některém z „přechodových“ ročníků (1. a 2., 5., 6., 9. ročník ZŠ, první nebo poslední ročník SŠ)