VĚCI DĚTÍ DO ŠKOLKY

Žádáme rodiče, aby dětem označili oblečení, které budou mít v mateřské škole, předejdeme tak zbytečným nedorozuměním.

  • bačkůrky s pevnou patou –kvůli bezpečnosti dětí
  • pyžamo – děti, které budou po obědě odpočívat
  • věci na převlečení v případě nehody, polití se nebo zašpinění (náhradní ponožky, tričko, tepláky, spodní prádlo)
  • oblečení na ven a dovnitř do MŠ (děti se na ven převlékají)
  • pláštěnku a gumovky
  • plyšového kamaráda (pokud dítě chce)
  • sáček na přezůvky, nebo druhé přezůvky a ev. zástěrku na výtvarné činnosti 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ:

  1. Věk dítěte (přednost mají starší děti)
  2. Místo bydliště (Slabce a jejich přilehlé části)

Zápis dětí do MŠ na následující školní rok probíhá jeden den v měsíci březnu. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku. Oznámení je zveřejněno na obecních úředních deskách a na nástěnce v prostorách školky.

Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti rodičů ředitel ZŠ a MŠ

Mateřská škola přijme pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Při nástupu dítěte do MŠ rodiče odevzdají vyplněný evidenční list a domluví si průběh adaptace dítěte v MŠ. 

 

PLATBY V MŠ 

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je v tomto školním roce 6 a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné.

Úplata v každém školním roce je stanovena vždy na základě vyhl. MŠMT č.14/2005 § 6, ředitelem školy.

Pro případy dětí v celodenním provozu MŠ, jimž je docházka omezena na 4 hodiny denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku, tj. děti od 3-4 let věku dítěte, je výše stanovena na 2/3 celkové částky.

Pro děti docházející do MŠ pět dnů v měsíci, je stanovena úplata v plné výši.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče.

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude stanovena poměrná část základní výše úplaty dodatečně.

Úplata za školní stravování dětí: viz. Řád školní jídelny.

Ostatní platby:

V průběhu roku vybíráme v hotovosti platby za divadlo, výlety, fotografie dětí.