Provoz mateřské školy je od 6,00 hod. do 16,00 hod. Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8,00 hodin (popř. v jinou dobu po předchozí dohodě s učitelkami). Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. 

Rodiče omlouvají dítě na tentýž den nejpozději do 8,00 hod. telefonicky, na následující dny kdykoli.

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé, vyskytne-li se u dítěte infekční nemoc, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí škole.

Při příznacích onemocnění dítěte v MŠ /teplota, zvracení, bolest břicha/ jsou rodiče ihned telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy je převezmou od rodičů (nebo jim pověřených zástupců) až do doby, kdy je rodičům nebo pověřeným zástupcům opět předají. Pokud rodiče pověří zástupce, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři MŠ

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy rodičům oznámeny včas na nástěnce v šatně i ústně.

 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ 

Bezpečnost dětí při pobytu mimo území školy/vycházky, výlety/ jsou zajištěny v souladu s vyhl. 14/2005 Sb. Při akcích školy a předplaveckém výcviku rodiče zodpovídají za to, že zdravotní stav dítěte umožňuje se akce zúčastnit.

MŠ při organizaci dodržuje stanovený počet dětí ve třídě

Všichni pracovníci školy dodržují hygienická a bezpečnostní pravidla.

Pedagogičtí pracovníci nesou zodpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám.

V případě školního úrazu je pedagog povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské ošetření. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školním úrazem není úraz, který se stal dítěti na cestě do školky a zpět.

Důležitým prvkem je vytváření příznivého sociálního klimatu mezi všemi dětmi, jejich zákonnými zástupci a pracovníky MŠ.

Ve vnitřních i vnějších prostorách MŠ platí přísný zákaz používání alkoholu, kouření a jiných návykových látek pro všechny osoby pohybující se v MŠ.

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.