• Vstup do prostoru jídelny je povolen pouze strávníkům, kteří mají zaplacený oběd nebo zástupci, který jde provést úhradu stravného. Ostatním osobám je vstup do jídelny z hygienických důvodů zakázán.
 • Školní jídelna je součástí základní školy, proto se na chování žáků vztahují pravidla   uvedená ve školním řádu. Porušování těchto pravidel je posuzováno jako přestupek proti školnímu řádu.     
 • Zástupci žáka uhradí žákem úmyslně způsobené škody na vybavení školní jídelny.
 • Žák se chová k zaměstnancům školní jídelny tak, jak ukládá školní řád.
 • Opakované porušování řádu školní jídelny může být v odůvodněných případech důvodem k vyloučení žáka ze školního stravování.
 • Školní brašny, bundy, čepice a ostatní části svrchního oděvu se odkládají v šatně k tomuto účelu vyhrazené. Židle nejsou určeny k odkládání osobních věcí.
 • Jídelní lístek je na každý týden vyvěšen v prostoru ŠJ, MŠ a ZŠ.
 • Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.
 • Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně (vyhláška č.107/2005 Sb.§2 odst.7), strávníci je neodnášejí z místnosti, nesnězené jídlo musí strávník vrátit společně s použitým nádobím na určené místo. 
 • Porce jídel jsou připravovány podle platných norem, proto strávník nemá nárok na přídavky.
 • Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s paní vedoucí, případně na ředitelství školy.
 • Řád školní jídelny se zároveň aktivně přizpůsobuje, je v souladu a podřízen doporučením a nařízením MŠMT, KHS a MZ s ohledem na epidemiologickou situaci.