Základní škola ve Slabcích byla zařazena do sítě škol s účinností od 1. září 1996. Od 1. ledna 1993 je právním subjektem. Vzhledem k charakteru hospodářské činnosti je škola příspěvkovou organizací. V právních vztazích vystupuje svým jménem. Zřizovatelem školy je Městys Slabce. Od 1.1.2003 přešla pod právní subjekt Základní škola i mateřská škola ve Slabcích.

Základní škola Slabce poskytuje základní vzdělávání podle RVP schválených MŠMT ČR. Činnost školy je vymezena školským zákonem č.561/2004 Sb.a jeho pozdějšími úpravami. Obory vzdělávání: Předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, zájmové vzdělávání.

Základní škola Slabce je umístěna na jižní hranici rakovnického okresu. Sousedními okresy jsou Rokycany a Plzeň – sever. Je školou spádovou a ve školním roce 2020/2021 ji navštěvovalo 71 žáků ze 16 spádových obcí. Ve škole vyučovalo 9 učitelů, z nichž někteří neměli plný úvazek. Škola měla 9 ročníků a členila se na první a druhý stupeň. První stupeň tvořil první až pátý ročník a druhý stupeň šestý až devátý ročník. Vzhledem k malému počtu žáků byl spojen první, třetí a druhý, čtvrtý ročník. Škola byla organizována jako sedmitřídní.

Vyučování v prvním až devátém ročníku probíhá podle vlastního vzdělávacího programu Škola základ života, který plně koresponduje s RVP ZV.

Pro žáky se specifickými potřebami jsou zřízeny hodiny reedukace a doučování a vedeny jako práce v zájmovém útvaru, zároveň jsou žáci vzděláváni na základě individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory.

Ve škole je vyučován anglický jazyk ve třetím až devátém ročníku. Zájmová činnost je pestrá, rozmanitá, umožnuje žákům rozvíjet jejich osobnost, vybrat si činnost podle zájmů, zálib, potřeb. V počítačové učebně je využíváno jedenáct žákovských stanic a jedna učitelská stanice.  Učebna, stejně jako v předcházejících letech, slouží nejen pro potřeby výuky, ale i pro zájmovou činnost. 

Pro cvičení žáků je využíváno blízké hřiště, park a také nové multifunkční hřiště, což je ohromný posun v možnosti rozvíjení pohybových dovedností žáků a využití v rámci hodin TV. Ve škole byla pro účely tělovýchovy uvolněna největší učebna v přízemí školy. Ve dnech nepříznivého počasí je využívána pro hodiny tělesné výchovy ještě jedna cvičebna v areálu staré budovy v 1.patře. 

Vzhledem k tomu, že v roce 1989 byla otevřena nová osmitřídní přístavba s příslušenstvím, je škola velmi dobře prostorově i technicky vybavena. K vybavení školy patří výpočetní technika, kopírky, videorekordéry, fax, barevné televizory, připojení na internet atd.  Všechny výše uvedené prostředky slouží výuce i zájmové činnosti dětí.

Ve škole funguje jedno oddělení školní družiny. Vzhledem ke spádovému charakteru naší školy je činnost družiny velmi důležitá a pro mnohé rodiče nepostradatelná. Činnost družiny je členěna na ranní a odpolední družinu. V minulém školním roce ji navštěvovalo 25 žáků. Práce probíhala dle vlastního výchovného programu: “Učím se hrou.“

Žáci se stravují ve školní jídelně, která je od 1.8.2008 součástí naší školy. V minulém školním roce se zde stravovalo 65 žáků školy a 18 dětí MŠ.

Při všech činnostech, které souvisí s výchovou a vzděláváním vytváří škola vhodné podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků i zaměstnanců.

Mateřská škola ve Slabcích patří od 1.1.2003 pod právní subjekt Základní škola Slabce, okres Rakovník. Zřizovatelem je Městys Slabce. Mateřská škola je jednotřídní škola s celodenním provozem. Je umístěna v pavilonu společně s naší školní jídelnou, která zajišťuje stravování dětí mateřské i základní školy. Ke škole náleží i menší zahrada, která se nachází v bezprostřední blízkosti. Provoz mateřské školy zajišťují tři pracovnice. Obě učitelky jsou kvalifikované, úklid zajišťuje uklízečka. Do MŠ docházejí děti ze Slabec a dojíždějí děti z nejbližších vesnic: Skupé, Modřejovic, Novosedel, Skryj, Hracholusk a Hřebečníků. Mateřskou školu navštěvovalo minulý školní rok 18 dětí.

Školská rada je devítičlenná, v letošním roce proběhly volby do školské rady, došlo k částečné obměně členů a novým předsedou školské rady byl zvolen pan Oldřich Staněk.
Členové školské rady jsou: p. Hejduková, p. Hlaváček, p. Čiháková, p. Zázvorková, p. Staněk, p. Goszler, p. Opatrná, p. Samašová, p. Brožíková. Ve školním roce 2020/21 proběhlo jedno jednání školské rady.

V souladu s vzdělávacím programem se snažíme stále častěji zařazovat projektově tematické dny, jako např. Pohádkový den, Den s internetem, Den s knihovnou, Noc s Andersenem, Barevné dny, Den hudby, Mikuláš, Vánoce, Sportovní dny, Den dětí, Den Země a další. 

V minulém školním roce, bohužel, nedošlo k realizaci některých aktivit a projektů z důvodů pandemie koronaviru a následně realizovaných opatření v rámci nouzového stavu.

Většina textu převzata z Výroční zprávy školy.