Ranní provoz od 6:45 – 7:30 hod.

Odpolední provoz (po vyučování) od 11:15 – 15:30 hod.

Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Školní družina ke své činnosti užívá prostory v budově čp. 42, tělocvičnu, školní hřiště a dětské hřiště. 

Rodiče a další návštěvníci do učebny školní družiny nevstupují bez vědomí vychovatelky.

 

PLATBA ZA POBYT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Úplata je stanovena dle vyhlášky č.2/2005(ZŠ) na základě z.č.561/2004Sb. a vyhl.č.74/2005. Úplata se platí zpravidla ve dvou splátkách, a to za období září až prosinec a leden až červen.

 

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINA

Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. ŠD realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Hlavní činností je činnost pravidelná, která je dána týdenní skladbou. Jde o činnosti výtvarné, pracovní a pobyt venku, spojený s pohybovými a tělovýchovnými aktivitami. Příprava na vyučování je vedena formou smyslových a didaktických her.

Cílem výchovného působení je výchova ke zdravému životnímu stylu, umět se vypořádat se stresem, zvyšovat sebevědomí, hájit svá práva, vyjádřit svůj názor, posilovat pozitivní myšlení, potlačovat agresivitu, získávat širokou škálu osobních dovedností potřebných pro život.

 

FORMY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

1.esteticko – výchovná, přírodovědná, pracovně-technická, sportovní a rekreační činnost

2.pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost

 

CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

Cílem výchovně vzdělávací činnosti je vést žáka k přiměřené fyzické a psychické samostatnosti. Rozvíjet základy pro jeho další rozvoj a učení, zdravé sebevědomí, sebejistotu.

 • chtít poznávat nové věci (vědomosti, dovednosti…)
 • vytvářet si pozitivní představu o sobě i druhých, umět přijmout kritiku ostatních
 • spolupracovat
 • umět si chránit své fyzické a duševní zdraví
 • vnímat prostředí i přírodu
 • vést děti ke vhodnému využívání volného času
 • usilovat o rozvoj osobnosti (činnost v zájmových kroužcích)
 • respektovat zdravotní znevýhodnění dětí (dyslektik, dysgrafik…)
 • pozitivně motivovat k dobrovolnému přijetí činnosti
 • podporovat u dětí odpovědnost za své chování
 • podporovat iniciativu žáků
 • pozitivně hodnotit snahu
 • posilovat rozvoj pohybových schopností