KONTAKT:

Vychovatelka: Vladimíra Čiháková
Adresa: Školní družina, ZŠ a MŠ Slabce, Slabce 42, 270 41
Telefon: 313550143, 702 194 611.


 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • Školní družina ve Slabcích je umístěna v budově ZŠ a je její součástí.
  • Činnost družiny je nezastupitelná nejen pro dojíždějící žáky, ale i pro děti místní, jejichž rodiče dojíždějí do zaměstnání.
  • Při všech činnostech vychovatelky Vladimíry Čihákové jsou děti vedeny k rozvíjení vlastních schopností a dovedností, kreativitě, přinášení podnětů pro činnost a přijímání vlastní odpovědnosti za zvolené činnosti.
  • Zájmové činnosti se prolínají celým školním vzdělávacím programem družiny – Učím se hrou.
  • Základem činnosti je výchova ve volném čase dětí a jeho využití k žádoucím aktivitám.
  • ŠD realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo spontánních aktivit. Školní družina umožňuje žákům přípravu na vyučování i odpočinek.
  • Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.
  • Naše ZŠ má 1 oddělení ŠD. Kapacita ŠD je cca 30 žáků 1. – 5. ročníku. Na jednoho pedagogického pracovníka může být maximálně 25 denně přítomných žáků. 
  • Přednostně se přijímají dojíždějící žáci a žáci zaměstnaných rodičů. Děti ze ŠD odcházejí do zájmových kroužků nebo domů.
  • Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků zajišťuje vychovatelka. Rodiče se mohou s vychovatelkou spojit na tel. číslech 313550143, 702 194 611.

 

USTANOVENÍ

Vnitřní řád školní družiny je vydáván v souladu s §30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Vnitřní řád školní družiny je platný pro školní družiny právnické osoby Základní a mateřská škola Slabce, okres Rakovník. Ustanovení vnitřního řádu školní družiny platí i při účasti na akcích organizovaných školní družinou mimo areál organizace.

Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení podléhá platným předpisům, zejména zákonu č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.